กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอดิศักดิ์ พรมมาสุข
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ใจ ลำพองชาติ
ครู คศ.3