กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฬาทิพย์ สติปัญ
ครู คศ.3

นางสาวสิรินภัสร ประชานอก
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์นิพา เกษกุลธรรมโชติ
ครู คศ.2

นายพนัสศักดิ์ เเดงบุญเรือง
ครู คศ.1