กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเชาวรัตน์ สรรพศรี
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวิณี เเพงศรี
ครู คศ.1