กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวิยะดา เลิศศรี
ครู คศ.3

นายศราวุธ ทวีโภค
ครู คศ.1

นายสุระไกร กิ่งคูณ
ครู คศ.1